Informations brev fra Vejdirektoratet – 03 nov. 2022
Nordhavnstunnel – Opstart af tunnelentreprise
Med dette brev vil vi fra Vejdirektoratets side gerne give en status på projekt Nordhavnstunnel.
Vejdirektoratet indgik den 12. september kontrakt med den entreprenør, der skal forestå anlæg af Nordhavnstunnelen. Det er et joint venture-selskab, der består af Besix (Belgien) og MT Højgaard A/S (Danmark) med støtte fra NIRAS A/S (Danmark), Jacobs Sverige AB og Bravida Danmark A/S, som skal forestå byggeriet.
Vejdirektoratet har også indgået kontrakt med en leverandør af styresystem til tunnelen, og her har Vejdirektoratet tildelt kontrakten til AFRY Denmark A/S. AFRY leverede også styresystemet til Nordhavnsvejtunnelen, så de har indgående kendskab til det eksisterende system, som det nye system skal kobles sammen med.
Det betyder, at anlægsarbejdet snart går i gang med de aktiviteter, der følger med så stort et anlægsprojekt såsom støj, støv og øget trafik.
Det sker der den kommende periode
Der der er ved at blive etableret et midlertidigt byggepladskontor i Nordhavn til både entreprenør og Vejdirektoratet. Ligeledes vil der blive opsat byggepladshegn i Nordhavn rundt om arbejdsarealerne og ud for roklubberne på Strandvænget. Herefter går entreprenøren i gang med at rydde det grønne areal foran roklubberne på Strandvænget, da det kommer til at indgå i byggepladsarealet. Det næste, der kommer til at ske, er, at entreprenøren går i gang med at fjerne bådebroer og andet udstyr i den del af Svanemøllehavnen, der inddrages til byggeplads. Når havneområdet er ryddet, går arbejdet med prøveramninger af spunsjern i havnebassinet i gang forventeligt ultimo 2022/primo 2023.
Det vil betyde støjgener for naboerne i 1-2 uger. Der vil være test af ramning af spuns forskellige steder i tunneltraceet, både til vands og til lands og vil både foregå ved bankning og nedvibrering, så man kan forvente støjende aktiviteter og mindre rystelser i denne periode. Vejdirektoratet har endnu ikke modtaget entreprenørens indledende tidsplanfor prøveramningerne, men vi skriver ud via digital post til de berørte naboer som ligger tættest på arbejdsområderne inden prøveramningerne går i gang. Derudover vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde dig vores nyhedsbrev via Nordhavnstunnel | Vejdirektoratet.
Fremadrettet vil vi alene udsende konkrete varslinger om anlægsarbejdet via digital post til de nærmeste berørte naboer, mens al øvrig information og nyheder generelt om projektet vil blive formidlet via projektets nyhedsbrev – det er derfor vigtigt at du tilmelder dig nyhedsbrevet.
Status på de indledende arbejder
Forudsætningerne for at tunnelentreprenøren kan komme i gang er på plads, og vi er så småt i mål med alle de forberedende arbejder forud for selve tunnelanlægget. I Færgehavn Nord er den midlertidige lystbådehavn etableret med klubfaciliteter der snart forventes ibrutaget. Vejdirektoratet inviterede den 21. september de fremtidige brugere til indvielse af havnen. Den nye midlertidige lystbådehavn har fået navnet Svanemøllehavnen Nord, og har taget imod de cirka 600 både, der er flyttet fra Svanemøllehavnen til den nye havn for at give plads til tunnelbyggeriet. Der er etableret et signalreguleret kryds på Strandvænget, ud for roklubberne, som skal lette lastbilers adgang til byggepladsen og mindske de trafikale gener for andre trafikanter på Strandvænget, mens anlægget er igang. Dog er lyskrydset endnu ikke i funktion.
Sådan holder du dig opdateret
Vi forventer at holde et informationsmøde i starten af 2023 for at fortælle om projektet og entreprenørens tidsplan, så I kender til de store milepæle i projektet. Indtil da kan du holde dig orienteret via projektets hjemmeside – Nordhavnstunnel | Vejdirektoratet – her bliver der bl.a. hver måned lagt nye dronefotos op fra projektet. Det er også på hjemmesiden, du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Når der er nyt fra projektet, vil vi udsende en status, og det er også her, vi vil fortælle om kommende aktiviteter, og dets konsekvenser/ gener. Ligeledes vil Vejdirektoratet fortsætte med at invitere til nabo-, havne- og erhvervsforum cirka to gange årligt, hvor repræsentanter fra de forskellige grundejerforeninger, sejlklubber og erhverv bliver opdateret på projektet og kan bringe emner op, der fylder blandt jer naboer.
Fra Vejdirektoratets side glæder vi os til at komme i gang med anlæg af Nordhavnstunnelen. Vi er dog klar over, at det for jer bliver en mere udfordrende periode, fordi det er jeres hjem eller arbejdsplads, der bliver generet. Derfor vil vi gøre meget for at holde jer informeret om, hvad der sker hvornår og med hvilke konsekvenser. Og I er altid velkomne til at kontakte os, da vi håber på en god dialog med jer, og vi vil gerne have at vide, når der er ting, vi kan gøre bedre. Dog er der ingen tvivl om, at vi bliver den irriterende ”nabo”, der støjer, støver m.m., men vi håber alligevel på et godt naboskab indtil tunnelen står færdig i 2027. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 6193 0421 eller mail ABAA@vd.dk eller Kommunikationsmedarbejder Anne-Mette Nyhuus på tlf. 2298 3078 eller mail AN6@vd.dk Venlig hilsen Allan Bak Aastrup Landinspektør

 

Nordhavnstunnelen

Vejdirektoratet har udarbejdet en VVM undersøgelse, som blev sendt i høring hos berørte parter. Svanemøllehavnen A/S afleverede i august 2016 vort svar, som sammen med ca. 150 andre høringssvar blev offentliggjort i en ”Hvidbog”, der sammen med projektet dannede baggrund for politikkernes beslutning.

Forslag til anlægslov for Nordhavnstunnelen har været i to høringsrunder hen over sommeren 2019 og er blevet færdig behandlet af 3 omgange, og endeligt vedtaget i en anlægslov der trådte i kraft 01 jan. 2020. Der har flere steder været fremsat forventninger om afslutning af tunnelprojektet omkring 2028.

Ifølge lovforslaget bliver der tale om en løsning med en delvis åben havn i byggeperioden med erstatningshavn i Færgehavn Nord for samme antal både (ca. 600 både), som der ikke er plads til i Svanemøllehavnen i byggeperioden. Efter at have ligget i erstatningshavnen i 3 eller 4 sejlsæsoner vil de udflyttede både kunne indtage deres oprindelige pladser igen.”

Nordhavnstunnel projektet forventes at blive igangsat snarest med konkrete konsekvenser for Svanemøllehavnen i løbet af 2-3 år når selve byggeriet går i gang.

Overordnet ser planen således ud:

  • 2021, 4 kvartal, erstatningshavn i udbud
  • 2022, 2 kvt. Start bygning af erstatningshavn
  • 2023, 2 kvt. Ibrugtagning af erstatningshavn
  • 2023, 2 kvt. Tunnel anlægsarbejde påbegyndes
  • 2026 – Tilbageflytning til oprindelig havn
  • 2027, 2 kvt. Åbning af tunnel, fjernelse af erstatningshavn
  • 2028, 2 kvt. Erstatningshavn fjernet igen, oprindelig havn reetableret

Der findes en brochure over byggeprocessen og det tentative byggeforløb/plan på havnekontoret.

Nordhavnstunnel – plan for udflytning til erstatningshavnen – tildeling af pladser.

Som vejdirektoratets planer ser ud vil erstatningshavnen i Færgehavn Nord være klar til ibrugtagning i sommeren 2022

Hvis der ikke sker ændringer som Svanemøllehavnen A/S ikke er herre over er det planen at vi går frem efter nedenstående liste.

  • Der er udfærdiget en brochure omkring byggeriet. Brochuren findes på Havnekontoret eller i vindfanget.  Der vil blive orienteret om det detaljerede forløb til bådejerne i Svanemøllehavnen, på klubbernes bådejermøder og via klubbernes nyhedsbreve / klubblade.
  • Det vil i i første omgang være Havnen der tildeler pladserne 1:1 for aug 2022.
  • Evt. ønske om rokering vil være for den efterfølgende sæson 2023.

Når erstatningshavnen er taget i brug og alting er kommet på plads vil havnekontoret kunne behandle flytteønsker og bytteønsker på sædvanlige vilkår. Realistisk set vil det være til sæsonen 2023.

 

 

Svanemølleværket – Teknisk museum, spidsbelastningsværk og ØSF landplads

Københavns kommune og By og Havn arbejder på en plan om at Svanemølleværket fremover skal huse Teknisk museum.

Danmarks Tekniske Museum vil først kunne flytte til Svanemølleværket efter 2023, hvor Ørsted har forladt værket. I mellemtiden vil der blive etableret ny varmeproduktionskapacitet som erstatning for produktionen på Svanemølleværket.

https://tekniskmuseum.dk/svanemoellevaerket-kan-blive-til-danmarks-tekniske-museum/

 

Kulpladsen

Klubberne der i sin tid har På vores sidste møde med By og Havn, HOFOR, Københavns kommunes embedsmænd blev der lovet erstatningsplads til vinteropbevaring af både ved den gamle Færgehavn Nord, altså ved den midlertidige nye havn. ( Der arbejdes samtidig på, at dette kan blive permanent)

Endelig har vores aktiviteter skabt gode dialoger og en interesse for fortsatte møder også fra By og Havn, Københavns kommune og Østerbro Lokaludvalg.

Der skal derfor lyde en tak fra Frem til alle, der har bakket op, været aktive og bidraget for denne løsning.

 

Skybrudstunnelen

Gentofte-, Gladsaxe- og Københavns kommune har sammen med Hofor og Novafos besluttet at der skal etableres en skybrudstunnel gennem de tre kommuner med en udgang lige nord for nordmolen og med udløb ud for søspejderne. Dimensionerne er kolossale og vil betyde udledning af enorme mængder u-renset kloakvand ved store skybrud.

Svanemøllehavnen A/S såvel som flere af bestyrelsesmedlemmerne har indleveret høringssvar.

 

http://www.mst.dk/skybrudstunnel

 

Svanemølleholmen

Grundejer har anmodet kommunen om en ny lokalplan for at muliggøre opførelse af op til 112.500 m2 serviceerhverv omkring Sundkrogsgade. Med planen igangsættes første del af byudviklingen på den fremtidige Svanemølleholm i ydre Nordhavn.

Lokalplanområdet, der ligger ved Sundkrogsgade, udgør ca. 2/3 af den fremtidige Svanemølleholm i ydre Nordhavn. Den resterende del af Svanemølleholm, der ligger ind mod Skudehavnen, forventes lokalplanlagt til boligbebyggelser senere.

Grundejer ønsker at opføre erhvervsbyggeri i op til 38 meters højde i lokalplanområdet. Denne højde skal ses i forhold til de nye bolig- og erhvervsområder i de nye områder mod syd, hvor der er opført enkelte byggerier med højde på op til 60 meter. Den generelle bygningshøjde i lokalplanområdet vil være op til 24 m.

Ved Kalkbrænderiløbskaj vil der blive etableret en promenade, en træbrygge og en ny park ved navn Kranparken samt to nye kanaler, som skal forbinde Kalkbrænderiløbet med Skudehavnen. Der vil derved blive skabt mulighed for aktiviteter i byrummene, så som sejlads, motionsture, ophold og andre fritidsaktiviteter langs med havneløbet og kanalerne, hvilket understøtter kommunens strategi Fællesskab København om en bedre hverdag i byrummet.

Når Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget startredegørelsen, udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen et forslag til lokalplan og Økonomiforvaltningen et forslag til udbygningsaftale. Forvaltningerne forventer at forelægge forslag til lokalplan og udbygningsaftale for Borgerrepræsentationen primo 2020, hvorefter forslag til lokalplan sendes i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen ventes endeligt vedtaget 3. kvartal 2020.

 

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/28102019/edoc-agenda/76953fd9-88e4-4798-a01b-cabdac11e1a2/0f9afdfe-fdb6-46a8-ae90-69b1de24aec8

Havnefogeden.